DATA INSTALLATIES VERWARMING EPB-AANGIFTES

Organisatie

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Domein

Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Laatste update bijsluiter

29-8-2017

Licentie

Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

Naam dataset

AG_INSTALL_VW_WP_DETAIL

Omschrijving dataset

In deze dataset worden de voornaamste resultaten uit de epb-aangiftes gegeven op vlak van de toegepaste installaties. Er wordt gefocust op verwarming en op de aanwezigheid van warmtepompen. Het gaat enkel om volgende aard van de werken: A t.e.m. G, X, W. Dit komt overeen met Nieuwbouw (of gelijkgesteld) en ingrijpende energetische renovatie. Deze dataset kan gekoppeld worden met dataset AG_DIMENSIES die verschillende belangrijke algemene info over de EPB-aangiftes weergeeft.

Beschrijving van de velden in de dataset

Veldnaam Omschrijving Link
TIMESTAMP_EXTRACT Datumtijd van extractie.
DOSSIER_ID Unieke referentie naar een EPB-dossier. Het betreft hier de interne technische ID uit de energieprestatiedatabank en niet het energieprestatiedossiernummer. Een EPB-dossier kan meerdere aangiftes omvatten. https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/energieprestatiedossiernummer
AANGIFTE_ID Unieke referentie van de aangifte. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
VENTILATIE_ZONE_ID Unieke referentie van de ventilatiezone(s) voor een bepaalde AANGIFTE_ID.
ENERGIE_SECTOR_ID Unieke referentie van de energiesector(en) voor een bepaalde AANGIFTE_ID en VENTILATIE_ZONE_ID.
TYPE_VERWARMING Er zijn verschillende soorten opwekkingstoestellen (type verwarming), we brengen ze onder in drie groepen: plaatselijke, centrale en gedeelde systemen voor verwarming, koeling, sanitair warm water en bevochtiging. Bij verwarming worden opwekking, transport (distributie of verdeling) en afgifte in beschouwing genomen. Hier gaat het over de opwekking. Er zijn drie soorten van opwekking: plaatselijke, centrale of gedeelde opwekking. Bv: Een kachel is plaatselijk, want bedient enkel een leefruimte bijvoorbeeld. Een condenserende ketel in een berging van een huis is centraal want deze staat in voor de verwarming van meerdere ruimten van het ganse huis. Een grote ketel in een technische ruimte van een appartementsblok is gedeeld want bedient verschillende appartementen of energie-eenheden. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Asoort+opwekkingstoestel
AFGIFTE_SYSTEEM Type van afgiftesysteem voor verwarming
TYPE_VERWARMINGS_TOESTEL Keuzelijst met verschillende types opwekkingstoestellen afhankelijk van de soort installatie (centraal, plaatselijk of gedeeld) en het type installatie(verwarming, sanitair warm water, koeling, bevochtiging. In de EPB-software Vlaanderen is dit niet categorisch. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+opwekkingstoestel
INDICATOR_WARMTEPOMP Aanwezigheid warmtepomp, Waarde = 1 = aanwezig, 0 = niet-aanwezig. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/Warmtepomp
ENERGIEDRAGER Geeft de energiedrager voor het toestel.
TYPE_WARMTEPOMP Er zijn verschillende types warmtepompen, afhankelijk van het type warmtebron en het type warmteafgiftemedium. Het type ‘Warmtebron’: bodem, grondwater, enkel buitenlucht, enkel afgevoerde lucht of afgevoerde lucht vermengd met buitenlucht; Het type ‘Warmteafgiftemedium’: water, ruimtelucht, enkel toegevoerde ventilatielucht of toegevoerde ventilatielucht & gerecirculeerde lucht. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+warmtepomp
WARMTEPOMP_SPF Seizoensprestatiefactor van de warmtepomp. Deze factor geeft de verhouding weer tussen de warmte die de warmtepomp in de loop van het verwarmingsseizoen aflevert en de energie die daartoe nodig is. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AOpwekkingstoestel
WARMTEPOMP_COP De verhouding tussen het verwarmingsvermogen en het opgenomen vermogen van een warmtepomp. https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/warmtepomp/elektrische-warmtepomp/rekenmethode-RVW/periode1
VERMOGEN Dit is het nominaal nuttig vermogen van de ketel, de warmtepomp uitgedrukt in kW. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/spaces/INF/pages/32473313/Opwekkingstoestel?src=search
OPWEKKINGSRENDEMENT Het ketelrendement van het toestel bij 30 % deellast, of het 30%-deellastrendement. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/spaces/INF/pages/32473313/Opwekkingstoestel?src=search

Bijkomende informatie

Open Datasets VEKA

De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.

Contact

In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen